Uniwersytet Wrocławski
  Kontakt |  Poczta (UNI) |  Poczta (archeo) |  Uniwersytet Wrocławski |  Biblioteka Uniwersytecka |  WNHiP

Prof. dr hab. Borys Paszkiewicz

Profesor
Zakład Archeologii Historycznej

Tel.: (71) 375-2816
e-mail: [ borys.paszkiewicz@uwr.edu.pl ] (na anonimy nie odpowiadam)
e-mail: [ borys.paszkiewicz@poczta.fm ] (na anonimy nie odpowiadam)

Konsultacje w semestrze letnim 2015/16:
wtorek, godz. 15.00 - 16.00 i 18.00 - 19.00
terminy: 23 II; 8, 22 III; 5, 19, 26 IV; 10, 24 V; 7 VI

Specjalizacja

Numizmatyka średniowieczna i nowożytna.

Publikacje

Bibliografia: [ pdf ] (aktualizacja 12.01.2015)

Najstarsze brakteaty śląskie: [ pdf ]

Moneta i jej obieg w państwie Władysława Łokietka [ pdf ]

Moja najnowsza książka:

Główne osiągnięcia naukowe:

 • Zainicjowanie i kierunkowanie badań nad pieniądzem zastępczym na ziemiach polskich;
 • Nowy obraz procesu reintegracji systemu monetarnego w XIV w.;
 • Pierwsze w dziejach monograficzne opracowanie średniowiecznego mennictwa górnośląskiego;
 • Rozpoznanie pochodzenia i początków rodu i herbu Zarożów;
 • Reinterpretacja i inwentaryzacja znalezisk monet od poł. XII do końca XV w. na terenie Polski (wspólnie z S. Kubiakową).
 • Nowy obraz procesu decentralizacji mennictwa polskiego w okresie rozbicia dzielnicowego;
 • Odkrycie monet Przemysła I;
 • Odkrycie monet polskich Wacława II;
 • Odkrycie regionalnych monet polskich z XIV w. (Gniewkowo, Pyzdry);
 • Nowa chronologia monet pruskich z XIII-XIV wieku;
 • Rozpoznanie początków mennictwa Rusi Czerwonej;
 • Odkrycie monet pierwszych książąt kujawskich i mazowieckich;
 • Odkrycie najstarszych monet gdańskich.

Nagrody naukowe:

1998, nagroda im. Jana Gawrońskiego za pracę z zakresu numizmatyki i medalistyki polskiej (wspólnie z Stanisławą Kubiak).
2002, nagroda im. Jana Gawrońskiego za pracę z zakresu numizmatyki i medalistyki polskiej (samodzielnie).
2008, nagroda Rektora UWr za książkę roku (przyznana za pracę pod roboczym tytułem "Brakteaty pruskie").

Ważniejsze stypendia i wyjazdy naukowe:

1996, Londyn. Stypendium naukowe Fundacji Lanckorońskich;
2001, Oxford. New Europe Scholarship, fundowane przez Oxford University;
2003, Padwa. Borsa di studio Carlo M. Cipolla, fundowane przez Societa Italiana di Numismatica;
2004, Cambridge. Pobyt naukowy w Fitzwilliam Museum;
2005, Cambridge. Pobyt naukowy w Fitzwilliam Museum;
2007, Cambridge. Pobyt naukowy w Fitzwilliam Museum;
2010, Cambridge. Pobyt naukowy w Fitzwilliam Museum.

Pełnione funkcje:

 • Przewodniczący Komisji Numizmatycznej Komitetu Nauk Historycznych PAN
 • Redaktor naczelny "Wiadomości Numizmatycznych"
 • Redaktor naczelny "Śląskich Sprawozdań Archeologicznych"

Realizowane tematy

Granty:

 • Polskie skarby wczesnośredniowieczne (Numismatische Kommission der Länder in der Bundesrepublik Deutschland)
 • Skarby królowej Bony. Inwentarz ruchomości (Komitet Badań Naukowych)
 • Medieval European Coinage (British Academy)
 • Metal w średniowiecznych monetach, odważnikach i tłokach pieczętnych z polskich znalezisk i zbiorów (Ministerstwo Nauki)

Prace własne w toku:

Mennictwo wielkopolskie w średniowieczu.

Uniwersytet Wrocławski | Instytut Archeologii UWr | ul. Szewska 48 | 50-139 Wrocław | Telefon: 071-375-2975 | Fax: 071-3752-882 | e-mail

Kontakt | Poczta | Uniwersytet Wrocławski | Biblioteka Uniwersytecka