Uniwersytet Wrocławski
  Kontakt |  Poczta (UNI) |  Poczta (archeo) |  Uniwersytet Wrocławski  |  Biblioteka Uniwersytecka |  WNHiP

dr hab. Justyna Baron, prof. UWr

Zakład Epoki Brązu i Epoki Żelaza
Tel. (71) 375-51-87
e-mail: [ justyna.baron@uwr.edu.pl ]

Academia.edu [http://wroc.academia.edu/JustynaBaron]

Aktualne kierunki badań:

rytuał i religia w badaniach archeologicznych
organizacja przestrzenna stanowisk pradziejowych
tradycje i innowacje technologiczne w epoce brązu

Publikacje:

[ pdf ] (aktualizacja: 2.10.2017)

Zainteresowania:

metalurgia miedzi i brązu
obróbka kości i poroża w epoce brązu
epoka brązu w Sudetach
rytuał i religia w pradziejach

Projekty:

ukończone:
1. Badania mineralogiczne składu artefaktów z epoki brązu - pozorne czy rzeczywiste źródło informacji archeologicznej? 2012-2013 (NCN 299 2011/01/B/ST10/04440, kierownik projektu prof. Jacek Puziewicz)
2. Badania stanowisk dawnego górnictwa i hutnictwa miedzi, projekt MKiDN (projekt nr 2513/12, kierownik projektu dr Tomasz Stolarczyk)
3. The Past Societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages (projekt Nr 11H 11 018680, kierownik projektu: prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk)
4. Grzybiany. Osada nadjeziorna z epoki brązu i żelaza (MKiDN, Priorytet 5, nr 1879/13l; kierownictwo wspólnie z dr. T. Stolarczykiem)

realizowane:
Społeczność, tożsamość, rytuał. Interdyscyplinarny wzorzec postępowania badawczego w studiach nad cmentarzyskami ciałopalnymi ludności kultury łużyckiej (NCN UMO-2016/23/B/HS3/00450), czas realizacji: 2017-2020; kierownik projektu

Prace terenowe, wykopaliska, opracowania:


1997-2003 - badania cmentarzyska z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Miłosławicach (pracownik techniczny; kierownik badań: dr hab. Irena Lasak)
2004 - badania na planowanej trasie autostrady A4 w okolicach Zgorzelca (wspólnie z mgr D. Łaciak)
2004/2005 - ratownicze badania osady z późnej epoki brązu we Wrocławiu przy ul. Uznańskiego (wspólnie z mgr B. Kufel)
2007 - ratownicze badania na wielokultrowej osadzie w Magnicach, pow. wrocławski [ więcej ]
2007 - ratownicze badania na osadzie z epoki brązu we Wrocławiu Zakrzowie
2008, 2009 - badania cmentarzyska kurhanowego w Miłosławicach, pow. milicki
2010, 2011 - badania osady z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Grzybianach, pow. legnicki (wspólnie z dr. T. Stolarczykiem z Muzeum Miedzi w Legnicy)
2013-2014 - badaniach wałów na Górze Ptasznik w Górach Złotych
2013 - kierowanie zespołem badawczym opracowującym wyniki badań na stanowisku w Grabowcu, pow. jarosławski
od 2015 - osada wielokulturowa w Ruszowicach koło Kłodzka (wspólnie z M. Bohrem i K. Nowakiem)

Zajęcia dydaktyczne:

archeologia powszechna - epoka brązu i wczesna epoka żelaza
"Bronze Age in Central Europe" - wykład w języku angielskim
wykład monograficzny "Tradycje i innowacje technologiczne w epoce brązu w Europie Środkowej"
wykład monograficzny "Rytuał i religia w badaniach archeologicznych"
metodyka badań wykopaliskowych
seminaria

Galeria:

Zabytki z cmentarzyska ciałopalnego z późnej epoki brązu w Miłosławicach, pow. Milicz

Uniwersytet Wrocławski | Instytut Archeologii UWr | ul. Szewska 48 | 50-139 Wrocław | Telefon: 071-375-2975 | Fax: 071-3752-882 | e-mail

Kontakt | Poczta | Uniwersytet Wrocławski | Biblioteka Uniwersytecka